Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel:

ALPHA Obchod&Atelier s.r.o., Purkyňova 101, 563 01 Lanškroun

(plátce DPH)

ičo 27498719
dič CZ27498719

(dále jen „dodavatel“)

Provozovna obchodu (odběrné místo):

Purkyňova 101, 563 01 Lanškroun

Provozní doba:

PO-PÁ 8.00-17.00, SO 8.30-11.30

Provozovna servisu:

28.října 22, 563 01 Lanškroun

Provozní doba servisu:

PO-PÁ 8.00-16.00

Kontaktní údaje:
VoIP tel. 465 320 298
VoIP fax. 465 322 728
Servis HOT Line 465 322 747

email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
Komerční banka 86-113580267 / 0100 

 

2. Objednávka zboží nebo služeb

   Seznam zboží na stránkách www.alphaobchod.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava.
Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Zrušení objednávky
   Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

3. Zaslání zboží

   U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta
   Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo zvoleným přepravcem, obvykle do týdne dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě vestavěných spotřebičů je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.

Způsob dopravy
   Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v sekci důležité odkazy stránka "doprava".

Způsob uhrazení ceny za zboží
   Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy, není-li uvedeno jinak.

Převzetí zboží
   Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci, více v sekci "doprava".

 

4. Osobní odběr zboží

   Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele v Lanškrouně, ul. Purkyňova 101 rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.


5. Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba a záruční list
   Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu, lze ji reklamovat, ale spotřebitel se vystavuje riziku, že jím uplatněná reklamace bude zamítnuta.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace
   V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
   Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.alphaobchod.cz, doporučujeme zaslat reklamaci, kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Pokud se bude jednat o opravu výrobku v záruční době, předáme nahlášené informace našemu servisu, který ho bude kontaktovat. V případě reklamace malých přístrojů, které se zasílají na opravu bude zákazník informován o dalším postupu. V takovém případě zboží na reklamaci odesílejte až po potvrzení o přijetí reklamace. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

V případě uplatnění odpovědnosti za vady výrobku má zákazník právo na náhradu nezbytně vynaložených nákladů spojených s uplatněním této odpovědnosti.

V případě, že se nepodaří spotřebiteli spor s prodávajícím přímo je možnost kromě podání žaloby k příslušenému soudu využít také proces pro mimosoudní řešení sporů v rámci ČOI, tzv. ADR. Informace naleznete na web strankách adr.coi.cz.

 

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 1859, občanského zákoníku č. 89/2012 sb. právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění mimo již uskutečněných nákladů za dopravu.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo písemně v provozovně dodavatele.
Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky za zboží musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.).

Rozpor z kupní smlouvy
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením Občanského zákoníku.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

 7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

   Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.


8. Závěrečná ustanovení

   Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky budou vyvěšeny vhodným způsobem na internetových stránkách www.alphaobchod.cz i ve svých provozovnách nejméně 30 dní před účinností nových obchodních podmínek.

Přihlášení


Banner

eShop ALPHAOBCHOD na Facebooku